• UMÓW SIĘ: +48 884 877 779, +48 793 73 76 76, klinika@deamed.pl

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

Firma Klinika DEAMED Maria Zegadło – Mylik zwana dalej Klinika Deamed , dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych w Klinika Deamed w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie przychodni specjalistycznej. Celem Polityki prywatności jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych w Klinika Deamed niezbędnych informacji o sposobie ich przetwarzania, prawach właścicieli danych i metodach zabezpieczania danych osobowych.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki prywatności termin: „Pani/Pan” może być zastąpiony określeniami „Ty, Wy” a termin „Administrator” może być zastąpiony określeniem „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klinika Deamed Maria Zegadło-Mylik prowadząca Klinika Deamed .

Dane Administratora:

Dane teleadresowe: Klinika Deamed Maria Zegadło-Mylik

ADRES REJESTRACYJNY: UL. Kopernika 6/31, 00-367 WARSZAWA

ADRES REALIZACJI ŚWIADCZEŃ: ul. Warszawska 41, Sochaczew 96-500, ul. Noakowskiego 16/31, Warszawa

Ul. Świetlików 7

NIP: 1130124439

REGON: 011602259 

Tel. 884 877 779

Email: klinika@deamed.pl

www.deamed.pl

 1. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką? 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych, lub gdy zasady te nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

 • Telefon: +48 884 877 779,
 • Adres e-mail: klinika@deamed.pl  
 • Adres: ul. Warszawska 41, Sochaczew 96-500(z dopiskiem – „Dla IODO”)

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Wiktoria Mylik

 1. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane? Jakie dane przetwarzamy?

W Klinika Deamed przetwarzamy następujące grupy danych osobowych:

 • Dane zwykłe i dane szczególnych kategorii pacjentów
 • Dane zwykłe osób upoważnionych przez pacjentów do otrzymywania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia
 • Dane zwykłe i dane szczególnych kategorii kandydatów do pracy, pracowników i osób realizujących zadania w Klinika Deamed w oparciu o umowy cywilno – prawne
 • Dane zwykłe dostawców, jednoosobowych działalności gospodarczych
 • Dane zwykłe osób kontaktujących się z Klinika Deamed z wykorzystaniem poczty elektronicznej
 • Dane zwykłe i dane szczególnych kategorii w postaci wizerunku utrwalanego w trakcie realizacji monitoringu wizyjnego.

Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy:

 • w wypadku danych pacjentów i osób upoważnionych przez pacjentów, bezpośrednio podczas pierwszych etapów realizacji świadczeń medycznych: rejestracji osobistej lub elektronicznej oraz na bieżąco, podczas udzielania świadczeń medycznych w Klinika Deamed
 • w wypadku danych kandydatów do pracy, pracowników lub osób realizujących zadania w oparciu o umowy cywilno –  prawne, bezpośrednio od tych osób drogą osobistą, mailową lub pocztową,
 • w wypadku danych dostawców, bezpośrednio od dostawców podczas realizacji procesu zaopatrzenia Klinika Deamed w materiały, sprzęt i usługi,
 • w wypadku danych z poczty elektronicznej, bezpośrednio od osób kontaktujących się tą drogą,
 • w wypadku danych z monitoringu, z zapisów cyfrowych urządzeń rejestrujących obraz.

Klinika Deamed  przykłada szczególną uwagę do rzetelności Państwa danych, dlatego podczas ich zbierania, będziemy sprawdzać ich poprawność z dokumentem zawierającym zdjęcie, przedstawionym przez Państwa. Okresowo będziemy prosić o aktualizację posiadanych danych. Także Państwo możecie zaktualizować informacje o sobie, w każdej chwili. W celu aktualizacji danych prosimy o kontakt z recepcją.

Państwa dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

 1. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?

W zależności od zakresu podanych przez Państwa danych teleadresowych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę internetową.

Dane kontaktowe Klinika Deamed  dostępne są w niniejszym dokumencie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Klinika Deamed .

Podczas kontaktu z naszej strony będziemy Państwa prosić o podanie informacji pozwalających zidentyfikować Państwa osoby.

 1. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy w celu:

 • rejestracji dla potrzeb udzielanych świadczeń medycznych;
 • wystawiania dokumentów sprzedaży usług medycznych;
 • wypełnienia wymagań dotyczących pracodawcy;
 • realizacji świadczeń medycznych;
 • prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie;
 • komunikacji z Państwem w sprawach związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi.

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

 • zaopatrzenie;
 • wysyłka korespondencji;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • bezpieczeństwo osób i mienia;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności;
 • wywiązywania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez wymagania prawne, takich jak prowadzenie rachunkowości, wystawianie faktur, itp.
 1. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

  Nasza działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie z:
  • Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 • Dane pacjentów i osób upoważnionych – RODO art. 6 – 1b oraz art. 9 – 2h
 • Dane kandydatów do pracy i pracowników – RODO 6 – 1 b, c oraz art. 9 – 2b
 • Dane dostawców – RODO art. 6 1 b
 • Dane osób kontaktujących się drogą mailową – RODO art. 6 – 1a, b
 • Dane z monitoringu – RODO art. 6 – 1d oraz RODO art. 9 – 2c
 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane pacjentów musimy przechowywać zgodnie z Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres nie krótszy niż 20 lat i nie dłuższy niż 30 lat od końca roku, w którym zakończono realizację świadczeń medycznych na Państwa rzecz.

Państwa dane nie mogą być usunięte przed ustalonym okresem, w związku z tym nie przysługuje Państwu prawo przewidziane w RODO – prawo do wnioskowania o usunięcie danych lub o „bycie zapomnianym”. Jest to cecha ochrony danych specyficzna dla branży medycznej, w której obwiązują równorzędne do RODO przepisy prawne w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej.

Okresy przechowywania danych osobowych innych grup przetwarzanych w Klinika Deamed  określone są w dokumencie „Retencja danych”, dostępnym u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do realizacji świadczeń medycznych niezbędne jest zebranie danych osobowych. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 3 Polityki prywatności jest warunkiem realizacji świadczeń medycznych.

Na etapie rejestracji on – line (zapisy przez internet lub telefon) możemy zbierać Państwa dane w ograniczonym zakresie – imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

Podanie danych innych niż dane medyczne jest wymogiem związanym z występowaniem Klinika Deamed w roli pracodawcy, strony umowy cywilno – prawnej.

Teren Klinika Deamed jest objęty monitoringiem wizyjnym. Celem stosowania monitoringu jest bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie Klinika Deamed .

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawnych lub podmiotom współpracującym z Klinika Deamed w trakcie realizacji świadczeń medycznych.

Dane przekazywane są także na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do Sądu, jeśli wskutek postępowania Sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem.

Podmioty współpracujące z Klinika Deamed w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych są powiązane stosownymi umowami, zapewniającymi poufność Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są Państwa dane.

W wypadku konieczności przekazywania Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, będziecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na tę czynność.

 1. Jak chronimy Państwa dane?

Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu:

 • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem;
 • zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji w nim gromadzonych;
 • możliwości odtworzenia pozyskanych od Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub ich utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.

Klinika Deamed wdrożyło system bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z RODO, który jest nieustannie doskonalony.

Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne środki techniczne służące bezpieczeństwu danych, mechanizmy szyfrujące dane gromadzone w formie elektronicznej lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie danych osobowych, które byłoby niemożliwe do złamania.

 1. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

Standardowo, nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak w wypadku konieczności takiego przekazania, zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie pisemnej zgody na takie przekazanie.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.
 2. Monitoring

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu leczniczego, w Klinika Deamed stosowany jest monitoring wizyjny.

Monitoring wizyjny obejmuje teren gabinetu. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu utrwalenia. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie Zarząd Klinika Deamed.

 1. Pliko cookies

Dla kontaktu z Państwem oraz dla potrzeb prowadzenia rejestracji internetowej pacjentów, Klinika Deamed wykorzystuje firmową stronę internetową. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach „cookies”.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową i przeznaczone są do usprawnienia korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej oraz optymalizacji korzystania ze strony – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać komputer osoby przeglądającej stronę internetową i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk korzystania ze strony www.

Klinika Deamed  wykorzystuje pliki cookies dla celu tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej. W przyszłości, możemy wykorzystywać pliki cookies do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej, optymalizacji korzystania ze strony oraz działań marketingowych.

W trakcie korzystania ze strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne”  (session cookies);
 • „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę www do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej mogą być również w przyszłości wykorzystywane przez współpracujące z Klinika Deamed podmioty, realizujące zadania w zakresie sprzedaży usług medycznych lub działań marketingowych.

Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” wykorzystując narzędzia informatyczne przygotowane do tego celu przez dostawców przeglądarek internetowych.

 1. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
  Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej.
 2. Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

 1. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?

Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych. Będziemy realizować następujące Państwa prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych 

Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o Państwa Danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Państwa wniosek o informację może obejmować żądanie:

 • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane;
 • wskazania zakresu danych, które przetwarzamy, czasu ich przechowywania;
 • wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych;
 • udostępnienia dokumentacji medycznej

Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie bezpodstawny lub będzie się powtarzał się, możemy odmówić udzielenia informacji.  Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż 2 tygodnie, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.

Możecie zażądać Państwo kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy, w tym danych gromadzonych w dokumentacji medycznej.

By rozpatrzyć Państwa wniosek może zajść konieczność podania przez Państwa informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Państwa dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Państwu  takiej informacji.

Prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących 

Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny, poprawimy dane. Mamy obowiązek poinformowania podmiotów, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W wypadku, kiedy stwierdzicie Państwo, że Klinika Deamed narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

telefon: 22 531 03 00;

adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

adres: Prezes Urzędu, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wszelkie sprawy, wnioski, skargi związane z ochroną danych osobowych prosimy składać na ręce Inspektora Ochrony Danych Osobowych Klinika Deamed – tel. +48 884 877 779, email: klinika@deamed.pl

1.Ogólne informacje dotyczące Strony Internetowej:

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: deamed.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: DEAMED Maria ZEGADLO-MYLIK ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: klinika@deamed.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne: